QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ VIP PHUCUONG CLUB

Thẻ Vip PhuCuong CLub năm 2019 được quy định như sau